Web sahypasyndaky maglumatlary gözlemek boýunça semalt hünärmeni - Gowy we erbet taraplar

Web gözlemek uzak wagt bäri dowam edip gelýär we web ussatlary, journalistsurnalistler, erkin işleýänler, programmistler, programmist däller, marketing gözlegçileri, alymlar we sosial media hünärmenleri üçin peýdaly hasaplanýar. Botlaryň iki görnüşi bar: gowy botlar we erbet botlar. Gowy botlar gözleg motorlaryna web mazmunyny indeksirlemäge mümkinçilik berýär we bazar hünärmenleri we sanly marketologlar tarapyndan ýokary ileri tutulýar. Erbet botlar, beýleki tarapdan, peýdasyz we sahypanyň gözleg motory reýtingine zeper ýetirmegi maksat edinýär. Web döwmegiň kanunylygy, haýsy botlary ulanandygyňyza bagly.

Mysal üçin, mazmuny dürli web sahypalaryndan bikanun ulanmak niýeti bilen alýan erbet botlary ulanýan bolsaňyz, web döwmek zyýanly bolup biler. Goodöne gowy botlardan peýdalanyp, hyzmat hüjümlerinden ýüz öwürmek, onlaýn galplyklar, bäsdeşlik maglumatlary gazyp almak strategiýasy, maglumatlary ogurlamak, hasap ogurlamak, rugsatsyz gowşaklygy gözlemek, sanly mahabat galplyklary we intellektual eýeçiligi ogurlamak ýaly zyýanly işlerden gaça dursaňyz, soň web gözlemek prosedurasy gowy we internetdäki işiňizi ösdürmek üçin peýdalydyr.

Gynansagam, erkin işleýänleriň we başlangyç edýänleriň köpüsi erbet botlary gowy görýärler, sebäbi hyzmatdaşlyga zerurlyk bolmazdan maglumatlary ýygnamagyň arzan, güýçli we giňişleýin usuly. Uly kompaniýalar, gazançlary üçin kanuny web skraperlerini ulanýarlar we bikanun web gyryjylary bilen internetdäki abraýyny ýitirmek islemeýärler. Web sahypalaryny döwmegiň kanunylygy baradaky umumy pikirler möhüm däl ýaly, sebäbi soňky birnäçe aýyň içinde federal kazyýet ulgamlarynyň has köp bikanun web gözlemek strategiýalaryny ýok edýändigi äşgär boldy.

Web gözlemek 2000-nji ýylda, botlary we örümçileri web sahypalaryny döwmek üçin ulanmak manysyz hasap edilende başlandy. Bu proseduranyň 2010-njy ýyla çenli internetde ýaýramagynyň öňüni almak üçin köp tejribe ulanylmady. EBay ilki bilen Bidder's Edge garşy deslapky karar berdi, web sahypasyndaky botlaryň ulanylmagynyň Çattels kanunlaryny bozandygyny öňe sürdi. Kazyýet bu karary gysga wagtda kabul etdi, sebäbi ulanyjylar sahypanyň şertleri bilen ylalaşmaly boldular we eBay-nyň kompýuter enjamlary üçin zyýanly bolup biljekdigi sebäpli köp sanly bot ýapyldy. Kazyýet işi gysga wagtyň içinde çözüldi we eBay gowy ýa-da erbet bolandygyna garamazdan hemme kişini web gözlemek üçin bot ulanmagyny bes etdi.

2001-nji ýylda syýahatçylyk gullugy zyýanly möýleriň we erbet botlaryň kömegi bilen web sahypasyndan mazmunyny ýitiren bäsdeşleri suda berdi. Kazylar ýene-de jenaýata garşy çäre gördüler we pidalary goldadylar, web döwmegiň we botlaryň ulanylmagynyň dürli onlaýn kärhanalara zyýan ýetirip biljekdigini aýtdylar.

Häzirki wagtda akademiki, hususy we maglumat jemlemek üçin köp adam adalatly web gyrmak proseduralaryna bil baglaýar we bu ugurda köp sanly web gyryş gurallary işlenip düzüldi. Indi resmiler bu gurallaryň hemmesiniň ygtybarly däldigini, ýöne tölegli ýa-da premium wersiýalara girýänleriň mugt web gyryjylardan has gowudygyny aýdýarlar.

2016-njy ýylda Kongres erbet botlary nyşana almak we gowy botlary goldamak üçin ilkinji kanun kabul etdi. Has oňat onlaýn bilet satuwy (BOTS) kanuny, web sahypalaryny nyşana alyp bilýän, gözleg motorynyň hataryna zeper ýetirýän we kärhanalaryny ýok edip biljek bikanun programma üpjünçiligini ulanmagy gadagan edýän kanun döredildi. Adalat meselesi bar. Mysal üçin, LinkedIn erbet botlary bloklaýan ýa-da ýok edýän we gowy botlary höweslendirýän gurallara köp pul sarp etdi. Kazyýetler web döwmegiň kanunylygyny çözmäge synanyşýarka, kompaniýalar maglumatlary ogurlaýarlar.

mass gmail