Semalt: Troýanlaryň dürli görnüşleri we olaryň täsiri

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale, “Troýan” -yň onlaýn ulanyjylardan bank maglumatlaryny ogurlamak üçin döredilendigini aýdýar. Bu botlar e-poçta, açar blogçylar we açylan mahabatlar arkaly ýaýrady. Düwmeleriň urulmagyny ýerine ýetirmek üçin millionlarça zombi kompýuterini ulanýar we maksatly bank hasaplaryna hüjüm edýär, şeýle hem şahsy maglumatlary ogurlaýar. Troýanlar maglumatlary ýygnaýarlar we FBI Zeus-y Kanada banklaryndan 20 million dollardan gowrak pul almak üçin ulanan kiber jenaýatçyny tapandygyny mälim etdi.

Dürli Troýan görnüşleri:

Troýanlary öndürijiligine we hüjüm görnüşlerine görä dürli kategoriýalara bölmek mümkin.

1. Yzky howada

Yzky Troýan, hakerlere enjamyňyzy dolandyrmak we köp sanly kompýuter bilen ylalaşmak mümkinçiligini berýär. Döredijä iň gowy görýän dürli meselelerini ýerine ýetirmek, faýl ibermek, işe girizmek, pozmak we almak, kompýuterleri täzeden açmak we maglumatlary görkezmek ýaly aňsatlyk bilen mümkinçilik berýär. Yzky Troýanlar, gurban kompýuterleriň toparlaryny birleşdirmek we zombi ýa-da botnet torlaryny döretmek üçin giňden ulanylýar.

2. Ulanmak

Exploit zyýanly maglumatlary we kodlary öz içine alýan we kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamyňyzdaky gowşak ýerlerden artykmaçlyk alýan Troýan.

3. Kök kökleri

“Rootkits” enjamyňyzdaky aýratyn zatlary we işleri gizlemek üçin niýetlenendir. Olaryň esasy maksady, zyýanly zatlary bütin dünýä ýaýratmak we programmalaryňyzyň dogry ýüklenýän wagtyny uzaltmak.

4. Troýan-bankir

Bu, hakerlere dürli ulanyjylaryň hasap maglumatlaryny ogurlamaga kömek edýän Troýanyň belli bir görnüşidir. Soňra hakerler bu maglumatlary onlaýn banklardan, karz we debet kartlaryndan we elektron töleg ulgamlaryndan pul ogurlamak üçin ulanýarlar.

5. Troýan-DDoS

Troýan-DDoS, maksatly web salgylaryna garşy DoS (Hyzmatdan ýüz öwürmek) hüjümleriniň hemmesine jogapkärdir. Ulanyjylara birnäçe haýyş iberýär we köp sanly kompýuter enjamyna ýokaşýar.

6. Troýan-töleg

Düzgünsiz hereketlerden dynmak üçin ulgamyňyzyň işine we işine yzygiderli gözegçilik etmeli. Toolshli gurallaryňyz we programma üpjünçiligiňiz, esasanam howpsuzlyk programmalaryňyz täzelenmeli.

7. Troýan hüşgärligi

Ulanyjylara bot ýokançlygy we zyýanly programma üpjünçiligi hüjümleri howpuny döredýän çärelerden saklanmak üçin tälim berilmelidir.

8. Troýan SMS

Troýan SMS size pul sarp eder we jübi telefonyňyzdan her gün premium telefon belgilerine SMS iberer.

9. Troýan-içaly

“Troýan içaly” ulgamlaryňyza awtomatiki gurnalan we açar sözleriňizi aldadýan, ekran suratlaryny alýan we işleýän programmalaryňyzyň sanawyny alýan programmalardyr.

Wirus, anti-Troýan we zyýanly programma üpjünçiligi gurallary maslahat berilýär

Kasperski, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, Antivir we Trend Micro synap boljak iň ygtybarly wirusa garşy programmalar. Zyýanly programma üpjünçiligine Malwarebytes, Emsisoft we Zemana girýär. Birnäçe minutyň içinde Troýan botnetlerinden dynmak üçin bu wirusa ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň islendik birini göçürip alyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi Troýan zyýanly programma üpjünçiliginiň ulgamlaryňyza nähili täsir edýändigi barada maglumatlary görkezýär we her gezek kompýuteriňizi açanyňyzda skaneri işletmegi ýatdan çykarmaly dälsiňiz.